Welkom bij Eilers International

Leveringsvoorwaarden Eilers-International B.V.

 

Op al onze transacties zijn de navolgende leveringsvoorwaarden van toepassing

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eilers International B.V.

(hierna: ‘EILERS’) via het Internet zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van EILERS zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling vooraf en na acceptatie van uw bestelling. EILERS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt EILERS dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling aan u mee. Het door u betaalde bedrag wordt dan onmiddellijk gerestitueerd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De in de webshop vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief handlings/verzendkosten.
Betaling dient direct te geschieden via IDeal of overboeking.

Artikel 4. Levering

EILERS levert de door u bestelde producten af op het adres dat door u als afleveradres is opgegeven. Producten groter dan de gemiddelde brievenbus worden als 'pakket' verzonden. Indien aflevering van de bestelling door uw afwezigheid niet kan geschieden dient u zelf de producten op te halen bij de verzendorganisatie. Bij verzuim of te late uitvoering van deze handeling zullen de bestelde goederen naar EILERS geretourneerd worden. In dit geval kan de bestelling niet geannuleerd worden en kan geen restitutie van de betaling plaats vinden. Het product kan dan alleen nog bij EILERS afgehaald worden.

Artikel 5. Levertijd

De artikelen hebben een maximale levertijd van 2 weken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Het is niet mogelijk te corresponderen over een snellere levertijd.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u EILERS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan EILERS naar zijn keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan EILERS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen in dit geval voor uw rekening komen. EILERS zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de onbeschadigde retourzending overgaan tot restitutie van de factuurwaarde daarvan.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en EILERS, dan wel tussen EILERS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en EILERS, is EILERS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door EILERS.

Artikel 8. Persoonsgegevens

EILERS zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten heeft EILERS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat EILERS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan EILERS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

Indien u aan EILERS per E-mail opgave doet van een afleveradres, is EILERS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan EILERS per E-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door EILERS gedurende enige tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat EILERS deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Retouren

Wanneer er naar uw mening iets niet in orde is met uw bestelling of u heeft een verkeerd artikel ontvangen, dan kunt u het artikel binnen twee (2) dagen in originele en ongeschonden staat retour sturen. Indien u het artikel retour wenst te sturen, kan dat naar het volgende adres: Eilers  International bv, Oude Blaauwweg 2, 1521 RN  WORMERVEER.

Artikel 13. Privacy Policy

EILERS respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden die niet gelieerd zijn aan EILERS of zijn partners. Lees onze volledige Privacyverklaring op onze website.

Artikel 14. Bestelling annuleren

Wij verwerken uw bestelling zo snel mogelijk. Daarnaast willen wij u natuurlijk altijd de mogelijkheid  geven een ongewenste bestelling te annuleren. Als u het bestelde artikel toch niet wilt, dan kunt u het binnen vijf (5) dagen in ongeschonden staat retour sturen. EILERS heeft uw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd en streeft naar een uitstekende kwaliteit voor alle artikelen die u ontvangt. Mocht er naar uw mening toch iets niet met een bestelling in orde zijn, dan vernemen wij dat graag binnen twee (2) dagen. Wij ontvangen uw reactie het liefst per e-mail op info@eilers-int.nl

 

Eilers International bv, Oude Blaauwweg 2, 1521 RN  WORMERVEER.
Bijgewerkt: 15 mei 2018 - wijzigingen voorbehouden